egzamin licencjacki

Termin wyboru promotorów do dnia 19 października 2016.

W przypadku nie dokonania wyboru przez studenta promotor zostanie przydzielony przez Dziekana.

Przy wyborze pracy badawczej po dokonaniu wyboru promotora należy się z nim niezwłocznie skontaktować.

Tematyka pracy musi być zaakceptowana przez promotora na piśmie złożonym w dziekanacie lub wysłana na formularzu na adres mailowy dziekanatu.

SZABLON PRACY DYPLOMOWEJ student otrzymuje bezpośrednio od promotora.

Terminy EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH:

  • 10-11 LIPCA 2017
  • 15 wrzesień 2017

Aby student został uwzględniony w jednym z powyzszych termiów obrony jest zobowiązany do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony. Złożenie dokumentów po terminie będzie równoznaczne z przystąpieniem do obrony w następnym wyznaczonym terminie, nie wcześniej niż we wrześniu.

Dokładny termin obrony zostanie podany przez opiekuna pracy dyplomowej

Wymagane dokumenty do obrony:

  • Jeden egzemplarz - praca zbindowana, wydruk jednostronnym - dla recenzenta
  • Drugi egzemplarz - praca zbindowana,  wydruk dwustronny WRAZ Z WSZYSTKIMI WYMAGANYMI OŚWIADCZENIAMI ( oczywiście podpisanymi ;)
  • Trzeci egzemplarz - praca oprawiona w twardej oprawie, wydruk jednostronn - do Biblioteki Uczelni
  • Dodatkowo praca zapisana na płycie CD jako dokument PDF, dodany do drugiego egzemplarza i opisana zgodnie z instrukcją od promotora.
  • Karta Okresowych Osiagnięć Studenta ze wszystkimi wpisami za VI semestr oraz ewentualne wpisy warunkowe czy też wyrówanie różnic programowych.
  • Zaakceptowany tytuł pracy licencjackiej w języku angielskim przez mgr Jerzego Stępniewskiego
W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN